Prekių grąžinimas RubaiVyrams.lt

Norint grąžinti nuotoliniu būdu (internetu) įsigytą prekę, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu, o 6.228(11) straipsnyje yra įtvirtintos sutarties atsisakymo teisinės pasekmės. Per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos jūs galite:

  • Pakeisti prekę į kitą.
  • Keisti prekės dydį.
  • Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Grąžindamas prekę, pirkėjas turi užpildyti elektroninę grąžinimo formą. Po formos užpildymo automatiškai į el. paštą išsiunčiamas laiškas su adresu, reikalingu išsiunčiant prekes.

Dėmesio: prekės priimamos tik laikantis visų grąžinimo taisyklių t.y. :

Siuntą galite išsiųsti per Lietuvos paštą arba per bet kurią kurjerių tarnybą mūsų adresu.

Iš paštomatų siuntų paimti negalime, į paštomatą siųsti grąžinimą draudžiama.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus

  •  grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje;
  •  grąžinama ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų;
  •  prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;
  •  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  •  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
  •  įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 kalendorinių dienų, po to, kai yra patikrinama, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, yra visi įpakavimai, etiketės.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles, akivaizdaus rūbo nešiojimo faktas ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus. 

Pateikdami užsakymą, Jūs sutinkate, su prekių keitimo-grąžinimo taisyklėmis.

Prekių priėmimas, pirkėjo prievolės


Įsigydami prekes nuotoliniu būdu arba naudodamiesi kurjeriopaslaugomis prekių pristatymui į namus, vartotojas turi pasinaudoti prekiųpatikrinimo teise. Jeigu vartotojas priimė siuntą ir nepareiškė pretenzijoskurjeriui ar pardavėjui per vieną darbo dieną,laikoma, kad siunta buvopristatyta be išorinių ir vidinių defektų. Vartotojas taip prisiima riziką dėlgalimų prekės pažeidimų.


Civilinio kodekso 6.3591 straipsnis numato, kad jeigu vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyjenumatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktųatsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui tada, kai jis ar jonurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodamivežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šiojedalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. Taigi,priėmimo metu tinkamai neapžiūrėjus priimamos prekės vartotojas rizikuojaprisiimti pasekmes, susijusias su įsigyjamos prekės trūkumais.

 

Jei prekei padaryti pažeidimai lemia, jog prekė negalės būtivėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjoteisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būtigrąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekėsnuvertėjimo skirtumą).

Gavus klaidingą prekę, klientas privalo tai įrodyti pateikdamas gautos prekės nuotrauką arba jos prekės etiketę, o pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti visiškai nemokamai, klientui nepatiriant papildomų išlaidų.

Jei kokybiška prekė keičiama kita preke ar grąžinama,siuntimo išlaidos ( išlaidos grąžinant prekę paštu ) pirkėjui nėrakompensuojamos.

 

Gavus grąžinamą prekę, pinigai pirkėjui pervedami per 14(keturiolika) kalendorinių dienų.  Jeigrąžinama prekė atitinka visus grąžinimo kriterijus, pirkėjui pervedamipinigai.

Jei prekė neatitinka grąžinimo reikalavimų ją išsiųsime įartimiausią Jums lpexpress.lt terminalą, prieš tai pranešdami jums el.paštu arskambučiu.


6.22811 straipsnis. Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės

 1Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu vartotojas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
2. Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, verslininkas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo vartotojas mokėdamas verslininkui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
3. Verslininkas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
4. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
5. Vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
6. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.
7. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į vartotojo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, vartotojui atsisakius sutarties, verslininkas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
8. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
9. Vartotojas, kuris atsisako sutarties šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalyje numatytu atveju, privalo atlyginti verslininkui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai vartotojas pateikė verslininkui pranešimą apie sutarties atsisakymą. Suma, kurią vartotojas turi sumokėti verslininkui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina. Jeigu bendra kaina yra pernelyg didelė, proporcinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į suteiktų paslaugų rinkos vertę.
10. Vartotojas neatlygina už suteiktas paslaugas ar energijos tiekimą per sutarties atsisakymo laikotarpį, jeigu:
1) verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą arba šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytos informacijos, kad vartotojas turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas pagal šio straipsnio 9 dalį, arba
KEISTA:
2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2756 (nuo 2016 11 18)
(TAR, 2016, Nr. 2016-26960)
 
2) vartotojas nepateikė aiškaus prašymo pradėti per sutarties atsisakymo laikotarpį pagal šio kodekso 6.22810straipsnio 9 ar 10 dalį.
11. Dėl vartotojo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo negali vartotojui susidaryti jokių kitų šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje nenumatytų išlaidų.
12. Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų vartotojui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje.

Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias vartotojas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su nuotoline sutartimi ar su ne prekybos patalpose sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia verslininkas ar kitas asmuo pagal susitarimą su verslininku. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras vartotojo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu verslininku, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį.


Vartotojo teisės:

Taip pat vadovaudamiesi Civilinio kodekso straipsnio 7 dalimi, vartotojas turite teisę:

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.


Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

6.363 straipsnis 8 dalis.


TEISINĖ PREKIŲ GARANTIJA

Įsigijus netinkamos kokybės prekę pirkėjui yra taikoma 24mėn. garantija. Norėdamas pasinaudoti garantija, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.  

Neteisminis ginčo sprendimas


Jei Jūsų netenkina Rubaivyramslt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip patValstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.


Turite klausimų ? Rašykite el.paštu info@rubaivyrams.lt arba skambinkite numeriu +37062030000